OM NYA TEATERN

Nya Teatern – amatörteaterförening bildades 1982 under namnet Örebro Amatörteaterförening utifrån de för Örebro specifika “Amatörspelen” under EckE Olssons ledning. Föreningens första uppgift blev att anskaffa lokaler för Örebros amatörteater. Detta genomfördes 1984 då föreningen kunde inträda i delar av “gamla Folkets Hus”. Efter en kort tid döptes våra lokaler till “Nya Teatern” efter teatern som funnits historiskt i huset tidigare.

1999 togs beslutet att hela föreningen skulle heta “Nya Teatern – Amatörteaterförening”. År 2002 efter omfattande renoveringar och ombyggnationer flyttade vi in i våra nuvarande lokaler där den tidigare biografen “Röda kvarn” hade huserat. En fantastisk scen skapats och en mängd uppsättningar har framförts här sedan dess. Detta tack vare våra medlemmars ansträngningar.

PERSONAL

Lotta Thörnquist – Verksamhetsledare
Ellie Herbertsson – Verksamhetsledare / Teaterpedagog
Hasse Wahlberg – Teknik
Yvonne Johansson – Lokalvård
Emma Öhman – Teaterpedagog
Johanna Kroon – Teaterpedagog
Karin Hougberg – Teaterledare
Johan Engelbrekt – Teaterledare
Lisa Karlsson – Teaterledare
Malva Olofsson – Teaterledare extra
Sanne Jansson– Teaterledare
Elisa Gustavsson– Teaterledare

STYRELSEN

Daniel Sverker
Ordförande

Roger Johansson
Ledamot

Iréne Andersson
Ledamot

Anette Jakobsson
Ledamot

Henrik Johansson
Ledamot

Rod Cansby
Ersättare

FÖRENINGSPROJEKT

NT har historiskt i första hand varit en plats där grupper och enskilda ges möjlighet att förverkliga sina egna sceniska projekt. Föreningen har därmed under en större del av sin historia inte drivit egna produktioner. Med tiden har antalet medlemmar och grupper växt. Sedan 1998 har NT haft som målsättning att genomföra ett sceniskt föreningsprojekt varje år som kan fungera som en ny mötesplats för gamla och nya medlemmar och därmed stärka sammanhållningen inom föreningen. Ett föreningsprojekt i det här sammanhanget är alltså ett projekt som genomförs efter beslut av styrelsen – till skillnad från föreningens självständigt arbetande grupper. NyaNyaSpelen och PåGång är exempel på föreningsprojekt.

1998- “Ellen Dellen” – av Maria Gripe i dramatisering av Elisabeth Palo – regissör Ference Kemenski – Ungdomar och vuxna.
1999 – “Pappa Pellerins dotter” av Maria Gripe i dramatisering av Lotta Thörnquist – Regissör Lotta Thörnquist. Ungdomar och vuxna.
2000 – “Donnkischått – världens bästa riddare” av Cervantes i dramatisering av Lotta Thörnquist. Regissör Lotta Thörnquist. Ungdomar och vuxna.
2000- “Amatörspelen”- regissörer Per Skjöldebrand och Mike Crawford. Ungdomar och vuxna.
2001-“Amatörspelen”- regissörer EckE Olsson och Mike Crawford- ungdomar och vuxna.
2002- “Momo eller kampen om tiden” av Michael Ende i dramatisering av Lotta Thörnquist – regissör Lotta Thörnquist – Barn, ungdomar och vuxna.
2003- “Kvinnornas Decamerone” – regissör Yebio Zerezghi – ungdomar och vuxna.
2005- “Nellys resa från pudding till blodpudding” av Mely Moberg Ackebo och Jörgen Ericson – regissör Lotta Thörnquist. Kulturprojekt mellan Sverige och Peru. Vuxna.
2005- “Älskad saknad” – regissör Mike Crawford. Vuxna och barn.
2006 – “Ett allvarligt fall” av Börje Anterot – regissör Ellie Herbertsson. Pensionärer.
2006 – “Kejsarens nya kläder” av H C Andersen – regissör Tina Ruth. Ungdomar och vuxna.
2007 – “Alla goda ting är NIO” revy av Stefan Jansson – regissör Stefan Jansson. Ungdomar och vuxna.
2010 – “Callisto och Stjärnhimlen” av Elin Eriksson – regissör Elin Eriksson. Barn, ungdomar och vuxna.
2011 – En julsaga av Dickens. -regissör Lotta Thörnquist. 
2012- Julkalender
2015 Karl-Bertil Jonssons julafton av Tage Danielsson – regissörer Lotta Thörnquist och Ellie Herbertsson.
2016- Kajsa Kavat av Astrid Lindgren – regissör Lotta Thörnquist
2017- Tomten av Viktor Rydberg – Regissörer Lotta Thörnquist och Ellie Herbertsson

Stadgar

Antagna vid årsmöte 6 mars 1999 och extra årsmöte 20 maj 1999.

§1. Syfte
Nya Teatern, amatörteaterförening är en ideell förening i Örebro, ansluten till Amatörteaterns Riksförbund (ATR). Föreningen har till uppgift att bedriva amatörteaterverksamhet och skall genom sina aktiviteter verka för att amatörteatern förankras i samhället, verka för konstnärlig yttrandefrihet och söka motverka en kommersialiserad kultur.

§2. Medlemmar
Till medlemmar i föreningen kan antagas var och en som instämmer i föreningens syfte. Medlemskap beviljas av styrelsen.

§3. Medlemsavgifter
Medlemmar erlägger en årlig avgift som fastställs av årsmötet för ett år i taget.

§4. Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det ska hållas senast 31 mars efter räkenskapsårets slut. Kallelse till årsmötet skall tillsammans med föredragningslista skriftligen tillställas samtliga medlemmar senast 4 veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Om handlingarna ej skickas ut skall det anges i kallelsen var dessa finns tillgängliga. Varje närvarande medlem som betalat sin årsavgift äger vid eventuell omröstning en röst. Omröstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärts. Alla frågor utom de i stadgarna speciellt angivna, avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst utom vid val då vid lika röstetal för kandidater, lottning skall ske. Styrelsens ledamöter och ersättare har samma befogenheter som föreningsmedlemmar utom vid beslut om ansvarsfrihet då den endast har yttrande- och förslagsrätt. Tillträdande styrelses ledamöter och ersättare äger ej rösträtt vid val av revisorer och revisorsersättare. Vid årsmötet får inga andra ärenden än de son förekommer i den utsända föredragningslistan behandlas om inte årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda.

§5. Motion till årsmötet
Varje medlem äger rätt att lägga motion till årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§6. Föreningsmöten
Föreningsmöten – utöver årsmötet – hålls i den utsträckning verksamheten kräver. Vid sådana möten får inte beslut fattas i ärenden som enligt stadgarna skall behandlas på årsmöte.

§7. Extra årsmöte
Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmötet så beslutar, om minst 2/3 av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse skall ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

§8. Styrelsen
Årsmötet utser styrelse som skall bestå av minst tre ledamöter och två ersättare. Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs för två år på sådant sätt att halva antalet väljas vartannat år. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer och, om den så önskar, arbetsutskott. Föreningens verksamhet leds av styrelsen som är beslutsmässig när mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Det ankommer på styrelsen att mellan årsmötena ansvara för verksamheten i enlighet med de riktlinjer årsmötet dragit upp.

§9. Valberedning
För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förrätta skall ordinarie årsmöte utse en valberedning med minst tre ledamöter. En av dessa utses som ordförande.

§10. Verksamhetsplan och budget
För varje verksamhetsperiod skall verksamhetsplan och budget finnas. Förslag upprättas av styrelsen och föreläggs årsmötet för godkännande.

§11. Ekonomisk förvaltning
Räkenskapsåret omfattar 12 månader (1 januari – 31 december). Styrelsen upprättar för varje räkenskapsår bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelse och bokslut överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar (verifikationer etc.) senast tre veckor före årsmötet.

§12. Revision
Årsmötet utser för ett år vardera två revisorer jämte en ersättare. Revisorerna skall följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.

§13. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa två årsmöten. Stadgeändring skall för att vara gällande godkännas av ATRs förbundsstyrelse.

§14. Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa årsmöten. Förslag skall ha väckts minst tre veckor före det första av de två årsmöten som nämnts ovan. Vid upplösning skall samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångarna skall väckas på samma sätt som sagts om förslag om upplösning.

Förslag till årsmötesärenden
1. Årsmötet öppnas.
2. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare samt rösträknare för årsmötet.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fråga om årsmötet kallats i rätt tid enligt stadgarna.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisorernas berättelse.
6. Fastställande av balansräkning.
7. Beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Förslag och motioner till årsmötet från styrelse och medlemmar.
9. Fastställande av medlemsavgift.
10. Fastställande av verksamhetsplan för närmast kommande verksamhetsperiod.
11. Fastställande av budget för närmast kommande verksamhetsperiod.
12. Val av ordförande för ett år.
13. Val av ordinarie ledamöter för två år.
14. Val av ersättare för ett år.
15. Val av två revisorer och en ersättare för ett år vardera.
16. Val av valberedning.
17. Val av ombud till ATRs kongress.
18. Eventuella övriga val.
19. Andra ärenden som angivits i kallelsen.