Hem » Hem »
Amatörteaterförening i Örebro 019–611 18 03 info@nyateatern.se www.nyateatern.se

Startsidan

Om Nya Teatern

Stadgar

Stadgar

Antagna vid årsmöte 6 mars 1999 och extra årsmöte 20 maj 1999

§1. Syfte

Nya Teatern, amatörteaterförening är en ideell förening i Örebro, ansluten till Amatörteaterns Riksförbund (ATR). Föreningen har till uppgift att bedriva amatörteaterverksamhet och skall genom sina aktiviteter verka för att amatörteatern förankras i samhället, verka för konstnärlig yttrandefrihet och söka motverka en kommersialiserad kultur.

§2. Medlemmar

Till medlemmar i föreningen kan antagas var och en som instämmer i föreningens syfte. Medlemskap beviljas av styrelsen.

§3. Medlemsavgifter

Medlemmar erlägger en årlig avgift som fastställs av årsmötet för ett år i taget.

§4. Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det ska hållas senast 31 mars efter räkenskapsårets slut. Kallelse till årsmötet skall tillsammans med föredragningslista skriftligen tillställas samtliga medlemmar senast 4 veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Om handlingarna ej skickas ut skall det anges i kallelsen var dessa finns tillgängliga. Varje närvarande medlem som betalat sin årsavgift äger vid eventuell omröstning en röst. Omröstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärts. Alla frågor utom de i stadgarna speciellt angivna, avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst utom vid val då vid lika röstetal för kandidater, lottning skall ske. Styrelsens ledamöter och ersättare har samma befogenheter som föreningsmedlemmar utom vid beslut om ansvarsfrihet då den endast har yttrande- och förslagsrätt. Tillträdande styrelses ledamöter och ersättare äger ej rösträtt vid val av revisorer och revisorsersättare. Vid årsmötet får inga andra ärenden än de son förekommer i den utsända föredragningslistan behandlas om inte årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda.

§5. Motion till årsmötet

Varje medlem äger rätt att lägga motion till årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§6. Föreningsmöten

Föreningsmöten - utöver årsmötet - hålls i den utsträckning verksamheten kräver. Vid sådana möten får inte beslut fattas i ärenden som enligt stadgarna skall behandlas på årsmöte.

§7. Extra årsmöte

Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmötet så beslutar, om minst 2/3 av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse skall ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

§8. Styrelsen

Årsmötet utser styrelse som skall bestå av minst tre ledamöter och två ersättare. Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs för två år på sådant sätt att halva antalet väljas vartannat år. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer och, om den så önskar, arbetsutskott. Föreningens verksamhet leds av styrelsen som är beslutsmässig när mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Det ankommer på styrelsen att mellan årsmötena ansvara för verksamheten i enlighet med de riktlinjer årsmötet dragit upp.

§9. Valberedning

För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förrätta skall ordinarie årsmöte utse en valberedning med minst tre ledamöter. En av dessa utses som ordförande.

§10. Verksamhetsplan och budget

För varje verksamhetsperiod skall verksamhetsplan och budget finnas. Förslag upprättas av styrelsen och föreläggs årsmötet för godkännande.

§11. Ekonomisk förvaltning

Räkenskapsåret omfattar 12 månader (1 januari - 31 december). Styrelsen upprättar för varje räkenskapsår bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelse och bokslut överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar (verifikationer etc.) senast tre veckor före årsmötet.

§12. Revision

Årsmötet utser för ett år vardera två revisorer jämte en ersättare. Revisorerna skall följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.

§13. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa två årsmöten. Stadgeändring skall för att vara gällande godkännas av ATRs förbundsstyrelse.

§14. Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa årsmöten. Förslag skall ha väckts minst tre veckor före det första av de två årsmöten som nämnts ovan. Vid upplösning skall samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångarna skall väckas på samma sätt som sagts om förslag om upplösning.

Förslag till årsmötesärenden

1. Årsmötet öppnas.

2. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare samt rösträknare för årsmötet.

3. Fastställande av röstlängd.

4. Fråga om årsmötet kallats i rätt tid enligt stadgarna.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisorernas berättelse.

6. Fastställande av balansräkning.

7. Beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Förslag och motioner till årsmötet från styrelse och medlemmar.

9. Fastställande av medlemsavgift.

10. Fastställande av verksamhetsplan för närmast kommande verksamhetsperiod.

11. Fastställande av budget för närmast kommande verksamhetsperiod.

12. Val av ordförande för ett år.

13. Val av ordinarie ledamöter för två år.

14. Val av ersättare för ett år.

15. Val av två revisorer och en ersättare för ett år vardera.

16. Val av valberedning.

17. Val av ombud till ATRs kongress.

18. Eventuella övriga val.

19. Andra ärenden som angivits i kallelsen.
Startsidan
Kalendarium
Verksamhet
Kontakt
Om Nya Teatern
Personal
Lokaler
Uthyrning
Länkar
© Nya Teatern 2004-2019 Bra kulturmiljö